ગુજરાતના આ જિલ્લામાં યોજાશે લશ્કરી ભરતી મેળો, 29 જૂન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

ભારતીય લશ્કરી ભરતી માટે અરજદારોએ હવે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. ગુજરાત રાજ્યના 21 જિલ્લા અને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે લશ્કરી ભરતીનું આયોજન લશ્કરી ભરતી કચેરી દ્વારા તા.28 ઓગસ્ટ- 2019 થી … Read More

Can Fin Homes માં 140 અધિકારીઓ ની પોસ્ટ્સ પર ભરતી ની જાહેરાત

Can Fin Homes માં 140 અધિકારીઓ ની પોસ્ટ્સ પર ભરતી ની જાહેરાત Can Fin Homes માં 140 અધિકારીઓ ની પોસ્ટ્સ પર ભરતી ની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક … Read More