ગુજરાતના આ જિલ્લામાં યોજાશે લશ્કરી ભરતી મેળો, 29 જૂન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

ભારતીય લશ્કરી ભરતી માટે અરજદારોએ હવે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. ગુજરાત રાજ્યના 21 જિલ્લા અને 2…

Can Fin Homes માં 140 અધિકારીઓ ની પોસ્ટ્સ પર ભરતી ની જાહેરાત

Can Fin Homes માં 140 અધિકારીઓ ની પોસ્ટ્સ પર ભરતી ની જાહેરાત Can Fin Homes માં…