દારૂ-જુગારનાં હાટડા બંધ કરતા મને આવડે છે: ડીજીપી

ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના પોલીસ વડાએ તમામ રેન્જ અને જીલ્લા વડાઓની સાથે મંગળવારે સવારે 11 થી 7 એટલે કે 8 કલાક ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જેમાં ડીજીપીએ રેન્જના વડાને ગુનાખોરી કાબુમાં … Read More