દારૂ-જુગારનાં હાટડા બંધ કરતા મને આવડે છે: ડીજીપી

ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના પોલીસ વડાએ તમામ રેન્જ અને જીલ્લા વડાઓની સાથે મંગળવારે સવારે 11 થી 7…