ખેડૂત સહાય યોજનાઓ માટે ‘આઇ ખેડૂત’ પોર્ટલ પર અરજી કરી શકાશે

આપણો ભારત દેશએ કૃષિપ્રધન દેશ છે તેમાં પણ ખેડૂતને ભગવાન માનવામાં આવે છે,આજે આપણી સરકાર એ…

પડિંત દિન દયાલ ઊપાધ્યાય આવાસ યોજના

પડિંત દિન દયાલ ઊપાધ્યાય આવાસ યોજના પાત્રતાના માપદંડો વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/-…

વિકલાંગ વ્યકિતઓને સાધન સહાય આપવાની યોજના

વિકલાંગ વ્યકિતઓને સાધન સહાય આપવાની યોજના વિકલાંગોને સાધન સહાય આપવાની યોજના ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ અને મજૂર વિભાગના…

સ્વયં સક્ષમ યોજના (ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ)

સ્વયં સક્ષમ યોજના (ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ) હેતુ આ યોજના વ્યવસાયિક શિક્ષણ / પ્રશિક્ષણ પાપ્ત…